Case No
 Case Detail NoPetitioner/Plaintiff/ApplicantOpposite PartyConcern DepartmentCase Status
TRIB/Mumbai/REVT/REV/292/2003Deo Kalya patil & 12 orsNagindas Shamjibhai Shah & Ors.LANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/TRA/16/2018Nishikant M Adurkar @ heirs Prafulla D AdurkarKayari Ramashya @ heirs tukaram Krishan PAtil & Ors.ESTATE (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/349/2017Mahesh Parshuram BhoirJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/350/2017Pandurang Joma PatilJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/351/2017Harishchandra Balu KoliJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/352/2017Hiraman Manglya KoliJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/353/2017Minnath Kamlakar PatilJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/358/2017Kamlakar Nathu KoliJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/354/2017Rama Padya KoliJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
TRIB/Mumbai/REVT/REV/355/2017Santosh Goma MundkarJugalkishor Hanumanbaksha MundraLANDS (12.5%)Pending
12345678910...